De fietsvrienden

fietsen is gezonD

Verlagen vergadering


                      wWTC  De Fietsvrienden  VZW

                                 Secretariaat • Heusbloklaan 14 • 1860 Meise • Tel.& fax: 02.269.04.15 •        nfo@defietsvrienden
 http://www.defietsvrienden.be             rekening  BE39 4373-1321-1119   KREDBEBB                                              

                                                                                                     

Verslag vergadering 5 november 2019

 

Aanwezigen: Koenen Roswhita, Van Buggenhout Marina, Belgrado                                               Marcel, Bursens Johan,  Clavelle Harry, Geerts Gilbert,                                               Hombroeckx Marcel, Langlois Jacques, Mary François,

                        Van Den Broeck Freddy, Van den Ende Bert, Van Roy                                                Marcel.

 

Verontschuldigd: Clavelle Marleen, Levecq Cedrine, Mees Jetty,                                                               Selleslagh Eliane, Stallaert Maria, Dereppe Victor,                                                        Levecq Tibo, Van Horebeek Willy.

 

Dagorde:

 

Financiëel :  Op de spaarrekening en de zichtrekening staat samen                                                   ongeveer € 2600.00. 

 

Lidgeld 2020 :  Het bestuur stelde voor de huidige tarieven te behouden, dit                                              wil zeggen € 42,00 (€ 32,00 voor de bond en € 10,00 voor                                               de club).

Op de vergadering werd door de leden voorgesteld om af te                 ronden naar € 50,00 ,

gezien de club vanaf volgend jaar geen inkomsten meer heeft                uit organisaties en

toch een beperkt aantal clubactiviteiten (onder andere nieuwjaarsreceptie, bedevaart,

rit van de barbecue, enz.) zou willen blijven financieren.

Vandaar de volgende overgangsregeling. Het lidgeld blijft in principe in 2020 voor

alle leden € 42,00. Maar al degenen die willen afronden, kan het bestuur alleen maar aanmoedigen en hartelijk bedanken bij voorbaat. Met de stellige belofte: einde 2020

evalueren we dit overgangssysteem.

                        

Evaluatie 2019: Voor de nieuwjaarsreceptie kiest men beter geen zondag                                        meer.

                                      De driedaagse in Lanaken was zeer geslaagd. Het hotel en het                                        eten waren zeer goed.

 

Organisaties 2020:  De nieuwjaarsreceptie zou zaterdag 4 januari 2020                                        zijn om 17u. Men kiest voor broodjes liever dan toastjes.

                            De rit naar Scherpenheuvel met broodjes blijft. Naargelang de                             financiële toestand zal er misschien een bijdrage moeten                                   betaald worden.

De driedaagse zal zoals dit jaar in Lanaken zijn samen met de                Ladies.

De formule voor het clubkampioenschap blijft hetzelfde.

 

Allerlei :        De kleding zal moeten betaald worden. Voor de bestelling                                           moet men de gewenste

                            stukken en de maat doorgeven aan Harry.

                            Men vraagt om zeker tijdens de zondag ritten in clubkledij te                                        ijden.

 

Rondvraag:   Jaques bedankt de club voor de activiteiten. Hij stelt dat zijn                                        goede gezondheid grotendeels hieraan te danken is.

Freddy wil meer deelnemers op de zondagsritten. Hij stelt voor                een vaste toer in te richten waarbij men aanpikken of afhaken,                inkorten of uitbreiden. Men is

akkoord en Freddy zal zo’n traject opstellen en uitproberen.

Daarna volgt een bespreking waarbij de mogelijkheden onderzocht worden om het 

aantal deelnemers aan de sterritten te verhogen. Een oplossing         wordt niet gevonden.

 

Sportieve groeten,

Namens het bestuur

Bert Van den Ende

Secretaris

 

W.T.C. De Fietsvrienden - Cycling Ladies V.Z.W.

Maatschappelijke zetel: Kaarlijkstraat 22, 1860 Meise

Voorzitter: Harry Clavelle E-mail: h.clavelle@skynet.be

Ondervoorzitter: Jetty Mees E-mail: jetty.mees@telenet.be

Rekeningnummer Cycling Ladies: BE93 0017 4725 8067

Rekeningnummer De Fietsvrienden: BE39 4373 1321 1119

 

Verslag algemene vergadering van 19 februari 2020

 

Aanwezig:

Bursens Johan, Clavelle Harry, Geerts Gilbert, Van den Broeck Freddy, Hombroeckx Marcel,

Theo Vinck, Marcel Belgrado, Van Buggenhout Marina, Vandenberghe Kristel, Van Rode Gisèle, Greet Lambert, Patricia Van Buggenhout, Eliane Selleslagh, Louise Buggenhout, An Schoukens, Jetty Mees.

 

 

Verontschuldigd: Clavelle Marleen, Levecq Cedrine, Stallaert Maria, Dereppe Victor, Levecq Tibo, Chris De Maeyer, Christine Beirens, Lieve Ravyts, Hilde Muyldermans, Elly Van Camp, Klaar Vermeylen, Eliane Selleslagh, Marcel Van Roy, Koenen Roswitha, François Mary

 

 

Dagorde

 

1. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering, geen opmerkingen.

 

2. Financieel verslag

De penningmeester deelt een blad rond met de gegevens en geeft verduidelijking:

toegevoegd  in bijlage.

Vermeld zijn: begroting 2019, het kasverslag van 2019 en de begroting voor 2020.

De belangrijkste cijfers zijn:

totaal ontvangsten 2019: € 16.866,45 

totaal uitgaven 2019: € 16.877,27 

totaal ontvangsten begroting 2020: € 14.150,00

totaal uitgaven begroting 2020:  € 14.150,00

saldo 4 bankrekeningen op 31 dec 2019:

zicht FV € 449,94 + spaar FV € 2500,00 + zicht CL € 908,91 + spaar CL € 1821,00 =

€ 5.679.85 

 

3. Goedkeuring jaarrekening 2019:

Met handopsteken worden het kasverslag en de begroting unaniem goedgekeurd.

 

4. Kwijting aan de bestuurders voor 2019

Met unanimiteit wordt aan alle bestuurders kwijting gegeven voor hun mandaat in 2019.

De penningmeester laat een blad rondgaan waarop de aanwezige leden dit schriftelijk bevestigen.

 

5.  De begroting van 2020 wordt goedgekeurd met algemeenheid van stemmen.

 

 

 

 

6. Allerlei:

 

Het teerfeest 2020 zal plaatsvinden op zaterdag 14 november 2020 in de zaal Flandria in Steenhuffel. De prijs voor deelname bedraagt  € 56,00.

 

FV: Het contract Fietsexpres bij Edito NV is reeds opgezegd.  Ons clubblaadje wordt nu digitaal.

 

De rechtsbijstandsverzekering voor de VZW wordt opgezegd, aangezien er geen ritten meer georganiseerd worden door de Fietsvrienden.

 

FV: BBQ laatste zaterdag in augustus.

 

Jaarlijkse bedevaart naar Scherpenheuvel in mei gaat door, exacte datum nog uit te zoeken.

 

FV en CL: Brussel-Opwijk wordt gereden op 22 februari. Gilbert en Harry kunnen niet wegens begrafenis.

 

FV: kleding zou vandaag geleverd worden, maar is niet gebeurd.

 

FV: de reserve zou kunnen afgebouwd worden, maar hierover is nog geen beslissing genomen.

 

De Vierdaagse Limburg wordt opnieuw georganiseerd. Er wordt met de auto naar ginder gereden. Er zijn verschillende mogelijkheden om deel te nemen (1, 2 of 3 overnachtingen).  Wij moeten in april de kamers vastleggen dus zullen we rond einde maart een bericht sturen met meer informatie en zullen we een voorschot vragen.

 

Winterster 2019-2020: De prijsuitreiking zal doorgaan op zaterdag 28 maart om 18 u in het Moment in Meise. De kaarten moeten binnengebracht worden einde februari. Er zullen broodjes besteld worden bij de bond.

 

De rugzakjes vragen om een bestand van gemaakte ritten op de website te zetten, zodanig dat iedereen ze kan downloaden.

 

 

De vergadering wordt afgesloten om 21 u.

 

 

Verslaggeefster

Gisèle Van Rode

 

                         WIELERTOERISTENCLUB DE FIETSVRIENDEN (FV) - CYCLING LADIES (CL)  VZW

 

 

 

 

 

BEGROTING

  KASVERSLAG

BEGROTING

 

 

 

 

 

2019

2019

2020

 

 

 

 

 

 

 ONTVANGSTEN

 

 

32ste Rit van de FV

 

 

4000,00

1579,70

0,00

 

Ledenfeest/Clubdiner

 

4500,00

3991,00

4000,00

 

Driedaagsen

 

 

2500,00

6695,00

7000,00

 

Lidgelden

 

 

 

1500,00

2882,00

1950,00

 

Verkoop kledij FV

 

 

250,00

400,00

500,00

 

Subsidies gemeentebestuur

 

750,00

643,75

700,00

 

Intresten

 

 

 

5,00

0,00

0,00

 

Waarborgen CL

 

 

 

500,00

 

 

Waarborgen FV

 

 

 

175,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALEN

13505,00

16866,45

14150,00

 

 

 

 

 

 

UITGAVEN

 

 

32ste Rit van de FV

 

 

2000,00

1488,40

0,00

 

Ledenfeest/Clubdiner

 

4500,00

4398,00

4000,00

 

Driedaagsen

 

 

2500,00

6663,00

7000,00

 

Lidgelden naar VWB

 

 

1500,00

1184,00

1500,00

 

Aankoop kledij FV

 

 

500,00

503,78

500,00

 

Kantoorbenodigdheden

 

50,00

75,00

68,00

 

Bankkosten

 

 

100,00

75,28

75,00

 

Vergaderdrank en traktaties

 

100,00

245,74

100,00

 

Nieuwjaarsdrink- en hap FV

 

450,00

342,90

200,00

 

Fruitflessen,-manden en bloemstukken

100,00

257,80

50,00

 

Lidgeld VSDC

 

 

100,00

100,00

100,00

 

Rechtsbijstandverzekering

 

150,00

127,00

127,00

 

Clubkampioenschap en barbecue FV

450,00

119,76

0,00

 

Goed doel CL

 

 

80,00

520,00

0,00

 

Website FV

 

 

200,00

157,36

160,00

 

Fietsexpres FV

 

 

300,00

204,87

0,00

 

Bedevaart naar Scherpenheuvel FV

250,00

223,50

100,00

 

Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid

175,00

163,88

170,00

 

Andere inrichtingen

 

 

0,00

27,00

0,00

 

 

 

 

TOTALEN

13505,00

16877,27

14150,00

 

 

 

 

SALDI

0,00

-10,82

0,00

 

 

 

eindsaldo  op 31 dec 2019

 

5679,85

 

 

 

 

beginsaldo   op 1 jan 2019

5690,67

 

 

 

 

verschil

 

 

-10,82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         WIELERTOERISTENCLUB DE FIETSVRIENDEN (FV) - CYCLING LADIES (CL)  VZW

 

 

 

 

 

BEGROTING

  KASVERSLAG

BEGROTING

 

 

 

 

 

2019

2019

2020

 

 

 

 

 

 

 ONTVANGSTEN

 

 

32ste Rit van de FV

 

 

4000,00

1579,70

0,00

 

Ledenfeest/Clubdiner

 

4500,00

3991,00

4000,00

 

Driedaagsen

 

 

2500,00

6695,00

7000,00

 

Lidgelden

 

 

 

1500,00

2882,00

1950,00

 

Verkoop kledij FV

 

 

250,00

400,00

500,00

 

Subsidies gemeentebestuur

 

750,00

643,75

700,00

 

Intresten

 

 

 

5,00

0,00

0,00

 

Waarborgen CL

 

 

 

500,00

 

 

Waarborgen FV

 

 

 

175,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALEN

13505,00

16866,45

14150,00

 

 

 

 

 

 

UITGAVEN

 

 

32ste Rit van de FV

 

 

2000,00

1488,40

0,00

 

Ledenfeest/Clubdiner

 

4500,00

4398,00

4000,00

 

Driedaagsen

 

 

2500,00

6663,00

7000,00

 

Lidgelden naar VWB

 

 

1500,00

1184,00

1500,00

 

Aankoop kledij FV

 

 

500,00

503,78

500,00

 

Kantoorbenodigdheden

 

50,00

75,00

68,00

 

Bankkosten

 

 

100,00

75,28

75,00

 

Vergaderdrank en traktaties

 

100,00

245,74

100,00

 

Nieuwjaarsdrink- en hap FV

 

450,00

342,90

200,00

 

Fruitflessen,-manden en bloemstukken

100,00

257,80

50,00

 

Lidgeld VSDC

 

 

100,00

100,00

100,00

 

Rechtsbijstandverzekering

 

150,00

127,00

127,00

 

Clubkampioenschap en barbecue FV

450,00

119,76

0,00

 

Goed doel CL

 

 

80,00

520,00

0,00

 

Website FV

 

 

200,00

157,36

160,00

 

Fietsexpres FV

 

 

300,00

204,87

0,00

 

Bedevaart naar Scherpenheuvel FV

250,00

223,50

100,00

 

Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid

175,00

163,88

170,00

 

Andere inrichtingen

 

 

0,00

27,00

0,00

 

 

 

 

TOTALEN

13505,00

16877,27

14150,00

 

 

 

 

SALDI

0,00

-10,82

0,00

 

 

 

eindsaldo  op 31 dec 2019

 

5679,85

 

 

 

 

beginsaldo   op 1 jan 2019

5690,67

 

 

 

 

verschil

 

 

-10,82