WTC De Fietsvriende

Fietsen is Gezond

Verlagen vergadering

WTC De Fietsvrienden VZW

Secretariaat • Heusbloklaan 14 • 1860 Meise • Tel.& fax: 02.269.04.15 • wtcdefietsvrienden@telenet.be

Info@defietsvrienden

http://www.defietsvrienden.be rekening BE39 4373-1321-1119 KREDBEBB

Verslag vergadering 23 oktober 2017

Aanwezigen: Koenen Roswitha, Belgrado Marcel, Biesemans Alfons, Bosman Jean-Pierre,

Bursens Johan, Clavelle Harry, Geerts Gilbert, Hombroeckx Marcel, Langlois

Jacques, Mary François, Peeters Laurent, Van den Ende Bert, Van Roy Marcel,

WautersWilly .

Verontschuldigd: Clavelle Marleen, Levecq Cedrine, Mees Jetty, Stallaert Maria, Levecq Tibo,

Van Riet Chris, Vinck Theo.

Dagorde:

Financieel: Op de spaarrekening en de zichtrekening staat samen ongeveer € 6500.00

Het brevet bracht ongeveer € 2500 op. Gilbert laat een gedetailleerde lijst rondgaan

met de kosten en de opbrengsten.

Lidgeld: Dit bedraagt € 40 waarvan € 30 voor de bond en € 10 voor de club.

De penningmeester ontvangt de bijdrage bij iedereen persoonlijk.

Evaluatie activiteiten 2017:

- Brevet juli: Johan vond dat de verhoudingen tussen de afstanden van de bevoorradingen

beter konden.

Harry vermeldde dat controle op de polsbandjes niet mag verwaarloosd worden.

Willy brengt het probleem ter sprake van het verschil in inschrijvingsgeld tussen

de Vlaamse en deWaalse bond.

Harry deelt mee dat de lidkaart op de smartfone kan geplaatst worden.

De instructies hiervoor staan in het tijdschrift van de VWB.

Op vraag van Bert antwoordt Willy dat alle foto’s kunnen gedownload worden

van de website.

- Barbecue: Marcel Hombroeckxpleit voor een nagerecht in de toekomst.

Roswitha had de steak liever in het begin. Nu kwam die op het allerlaatste.

Marcel Belgrado benadrukte dat de barbecue zeer goed was.

- Eetfestijn: Dit heeft plaats op 2 december om 18u30 in ons clublokaal Benelux.

Het begint met soep gevolgd door een buffet van vis, vlees en gevogelte.

We sluiten met een dessertenbuffet. Dit alles met de nodige dranken voor

de prijs van € 35 (waarbij de club € 20 bijlegt per persoon).

Inschrijven vóór 16 november (mail of telefoon naar Harry of Gilbert)

Cluborganisaties 2018:

- Nieuwjaarsdrink: in voorbereiding

- Brevet eind juli: Het zal geen semiklassieker meer zijn. Er zouden drie afstanden zijn 30, 60 en

90 km in de richting van Oost-Vlaanderen met één bevoorrading.

Hoe dit praktisch uitgevoerd moet worden moet verder bekeken worden.

- Driedaagse: Harry heeft een goedkoop “Landhotel” in de Eifel. Met minimum 20 deelnemers

betaalt men € 45 per persoon en per nacht voor half pension.

Er is dan ook mogelijkheid tot wandelen.

- Barbecue

- Eetfestijn

Allerlei:

- Clubkampioenschap: Harry geeft de stand met het aantal punten voor elk lid.

-Wandelen bij winterweer: Jean-Pierre en François willen opnieuw organiseren. Men zal verwittigen

per mail

Zie verder op de keerzijde

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Rondvraag:

- Willy vindt dat iemand die een activiteit organiseert meer punten voor het clubkampioenschap

mag krijgen.

- Fons vraagt de menu voor het eetfestijn. Dit moet nog besproken worden met de uitbaters van

het clublokaal.

- Marcel Hombroeckx dankt de mensen van het bestuur voor het goede werk.

- Er wordt gevraagd een nieuw geel geplastifieerd kaartje te maken met de adressen en

telefoonnummers.

- Op gebied van kleding zijn alleen nog truien met korte mouwen voorhanden aan € 45.

Wil men andere kleding moet dit besteld worden bij Gilbert of Harry.

Sportieve groeten,

Namens het bestuur

Bert Van den Ende

Secretaris

 

         W.T.C. De Fietsvrienden - Cycling Ladies V.Z.W.

       Maatschappelijke zetel: Kaarlijkstraat 22, 1860 Meise

       Voorzitter: Harry Clavelle E-mail: h.clavelle@skynet.be

       Ondervoorzitter: Jetty Mees E-mail: jetty.mees@telenet.be

       Rekeningnummer Cycling Ladies: BE93 0017 4725 8067

       Rekeningnummer De Fietsvrienden: BE39 4373 1321 1119

 

Verslag algemene vergadering van 5 februari 2018

 

Aanwezig:

Bursens Johan, Clavelle Harry, Geerts Gilbert, Mary François, Van den Ende Bert, Wouters Willy, Peeters Laurent, Biesemans Alfons, Van den Broeck Freddy, Hombroeckx Marcel, Koenen Roswitha, Van Buggenhout Marina, Vandenberghe Kristel, Van Rode Gisèle,

 

 

Verontschuldigd: Belgrado Marcel, Clavelle Marleen, Levecq Cedrine, Stallaert Maria, Dereppe Victor, Levecq Tibo, Langlois Jacques, Chris De Maeyer, Christine Beirens, Sandra De Backer, Louise Buggenhout, An Schoukens, Lieve Ravyts, Hilde Muyldermans, Elly Van Camp, Klaar Vermeylen, Eliane Selleslagh, Mees Jetty, Theo Vinck

 

 

 

Dagorde

1. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

2. Financieel verslag:

De penningmeester deelt een blad rond met de gegevens en geeft verduidelijking.

Vermeld zijn: begroting 2017, het kasverslag van 2017 en de begroting voor 2018.

De belangrijkste cijfers zijn:

totaal ontvangsten 2017:  16888,50 €

totaal uitgaven 2017 : 17471.98 €

totaal opbrengsten begroting 2017: 11120.00 €

totaal kosten begroting 2017:  11072.00 €

saldo 4 bankrekeningen op 31 dec 2017 :……………………………..€

3. Goedkeuring jaarrekening 2017:

Met handopsteken wordt het kasverslag en de begroting unaniem goedgekeurd.

4. Kwijting aan de bestuurders voor 2017

Met unanimiteit wordt aan alle bestuurders kwijting gegeven voor hun mandaat in 2017.

De penningmeester laat een blad rondgaan waarop de aanwezige leden dit schriftelijk

bevestigen.

5.  De begroting van 2018 wordt goedgekeurd met algemeenheid van stemmen.

6. Allerlei:

Verschillende posten in de begroting worden aangepast met akkoord van iedereen;

Het logo van de Cycling Ladies wordt doorgestuurd naar Bert teneinde dit ook te vermelden op documenten;

Er wordt gevraagd om de vergaderingen in de toekomst liefst op een woensdag te plannen zodanig dat Jetty en Theo kunnen aanwezig zijn op voorwaarde dat iedereen akkoord is;

Er is wat ongenoegen over het lokaal voor de fietsvrienden, de sportschuur wordt als alternatief niet goed bevonden omdat er al teveel groepen komen. Er wordt uitgekeken naar een alternatief maar er moet ook een vergaderzaal voorhanden zijn;

Harry stelt voor om een gezamenlijk teerfeest voor fietsvrienden en ladies te organiseren op voorwaarde dat iedereen akkoord is;

Er wordt gevraagd waarom er bij de fietsvrienden geen 2daagse meer is zoals Valkenswaard. Wie wil er meegaan in juni?  Deze vraag is niet beantwoord;

Harry gaat uitzien naar een nieuwe 2daagse voor de fietsvrienden;

Marina geeft ook reeds informatie betreffende de 3daagse naar Charleroi (80 km tot ginder) De fietsvrienden kunnen ook mee. We logeren in een hotel met 2ps kamers. Er worden ritten georganiseerd die iedereen mee kan rijden;

We gaan samen blijven wandelen gedurende de wintermaanden als het te koud is om te fietsen, alle mensen die mooie wandelingen hebben mogen die voorstellen, er wordt gevraagd om de wandeling langs Laken nog eens te organiseren;

We moeten eens horen bij de VWB of we een lijst moeten doorsturen als er mensen mee wandelen die geen lid zijn;

 

De vergadering wordt afgesloten om 21u45.