WTC De Fietsvriende

Fietsen is Gezond

Verlagen vergadering

 

                   W.T.C. De Fietsvrienden - Cycling Ladies V.Z.W.

Maatschappelijke zetel: Kaarlijkstraat 22, 1860 Meise

Voorzitter: Harry Clavelle E-mail: h.clavelle@skynet.be

Ondervoorzitter: Jetty Mees E-mail: jetty.mees@telenet.be

Rekeningnummer Cycling Ladies: BE93 0017 4725 8067

Rekeningnummer De Fietsvrienden: BE39 4373 1321 1119

 

Verslag algemene vergadering van 21 feb 2017

 

Aanwezig:

Bursens Johan, Clavelle Harry, Geerts Gilbert, Mary François, Van den Ende Bert, Wouters Willy, Peeters Laurent, Biesemans Alfons, Van den Broeck Freddy,

Van Buggenhout Marina, Vandenberghe Kristel, Van Rode Gisèle, Mees Jetty, Selleslagh Eliane,  Lambert Greet

 

Verontschuldigd: Belgrado Marcel, Clavelle Marleen, Levecq Cedrine, Stallaert Maria, Dereppe Victor, Levecq Tibo, Langlois Jacques, Chris De Maeyer, Christine Beirens, Sandra De Backer, Louise Buggenhout, An Schoukens, Lieve Ravyts, Hilde Muyldermans, Elly Van Camp, Klaar Vermeylen

 

Dagorde

1. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

2. Financieel verslag:

De penningmeester deelt een blad rond met de gegevens en geeft verduidelijking.

Vermeld zijn: begroting 2016, het kasverslag van 2016 en de begroting voor 2017.

De belangrijkste cijfers zijn: totaal ontvangsten 2016: 10737.34 €

totaal uitgaven 2016:11334.58 €

totaal opbrengsten begroting 2016: 11959.00 €

totaal kosten begroting 2017: 11072.00€

saldo 4 bankrekeningen op 31 dec 2016 : 7811.72€

3. Goedkeuring jaarrekening 2016:

Met handopsteken wordt het kasverslag en de begroting unaniem goedgekeurd.

4. Kwijting aan de bestuurders voor 2016

Met unanimiteit wordt aan alle bestuurders kwijting gegeven voor hun mandaat in 2016.

De penningmeester laat een blad rondgaan waarop de aanwezige leden dit schriftelijk

bevestigen.

5.  De begroting van 2017 wordt goedgekeurd met algemeenheid van stemmen.

6. Allerlei:

- Fietsvrienden: Voor de volgende maand (maart) wordt beslist dat er ’s morgens om 8u30 vertrokken wordt, in april om 8u en mei ook 8u.

- Fietsvrienden: wie kledij wil bijbestellen moet dit dringend doen.

De stock van overblijvende kleding wordt opgemaakt.

- Brevet: wordt dit jaar nog georganiseerd, voor de toekomst zal er over nagedacht worden.

- Waalre: op 6-7-8 juni, 15 personen zijn ingeschreven en hiervoor is hotelaccommodatie voorzien als volgt: 1 enkele kamer en 6 tweepersoonskamers.

De ladies die meegaan zorgen zelf voor hun accommodatie.

De bagage zou meegenomen worden met de wagens van die personen die met de auto naar ginder gaan.  Details hiervoor worden later doorgegeven.

- Winterster: Het feest voor de laureaten zal doorgaan op vrijdag 24 maart om 20u. in het Moment aan de kerk in Meise. De kaarten hiervoor moeten binnen zijn vóór eind februari.

 

- Semi Klassieker: er wordt een flyer gemaakt om uit te delen op andere evenementen om dit te promoten.

 

Sportieve groeten,

Namens het bestuur

Tekstvak:  Verslag vergadering 26 juni 2017

Aanwezigen: Belgrado Marcel, Biesemans Fons, Bosman Jean-Pierre, Clavelle Harry,

Danny Dobbé, Geerts Gilbert, Hombroeckx Marcel, Peeters Laurent,

Van den Ende Bert, Van Roy Marcel, Van den Broeck Freddy.

Verontschuldigd: Clavelle Marleen, Lambert Greet, Levecq Cedrine, Stallaert Maria,

Van Buggenhout Marina, Bursens Johan, Dereppe Victor, Levecq Tibo,

Langlois Jacques.

Dagorde:

Financiëel : Op de spaarrekening en de zichtrekening staat samen ongeveer € 5000.00.

Semiklassieker 30e rit Fietsvrienden op 30 juli 2017:

- Bevoorrading: Fruit, bloemen: Marcel Van Roy,Wafels, cake…: Harry, Gilbert

Drank: vrijdagnamiddag : Harry

- Plaatsen van de pijlen:

30 km: dinsdag 25 juli: Gilbert, Harry, Jean-Pierre.

60 km: woensdag 26 juli: Gilbert, Harry, Johan.

90 km en 120 km: donderdag 27 juli: François, Frans, Jetty, Chris.

- Bevoorradingsposten:

120 km:Willy en Frans. Voor 100 personen bevoorrading meenemen + tafel + tent

90 km: Bert en Theo. Voor 300 personen bevoorrading meenemen

60 km: Marcel Hombroeckx, François, Marcel Van Roy.

Voor 1000 personen bevoorrading meenemen + tafel + drank + tent

- Missing Arrow-Trip: zaterdag vertrekt een beperkt aantal clubleden om 8 u in groep.

Zij rijden 90 km en zijn zo op tijd terug om de zaal klaar te zetten.

- Plaatsen zaal: zaterdag 13u : Danny, Johan en Harry + fietsers van de voormiddag

- Plaatsen wegwijzers parking: Johan

- Vertrek: iedereen aanwezig vanaf 6u30

*Onthaal:(kaarten dagverzekering) : Johan

*Inschrijvingen: Dagverzekering : Jean-Pierre , Fons

*Drankbonnen: Maria Stallaert, Alida Cluts, Ingrid De Bondt.

*Inschrijving PC1: Marleen Clavelle + Cedrine

*Inschrijving PC2: Marcel Verdoodt + Greta(?)

Gilbert (pasgeld voor 4 kassa’s)

Harry zorgt voor inschrijvingskaarten, controlekaarten en routebladen.

*Koffie: Maria Stallaert.

*Tap: Dobbé Danny , Vic, Jean-Pierre, Freddy, Harry.

*Broodjes:Wouters Marie-Josée

*Pijlen stortbaden: Jean-Pierre, Freddy,

*Bloemen: Jean-Pierre

*All round reserves: Maria Roelants, Laurent, Marcel Belgrado.

Voor de helpers zullen, zoals gewoonlijk, broodjes voorzien worden vanaf 14u30.-

- Verwijderen van de pijlen: Bert.

Bijkomende medewerkers zijn steeds welkom en liefst verwittigen ze een

tijdje van tevoren zodat de taken gemakkelijk te verdelen zijn.

Zie verder op de keerzijde

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

- Forgotten Arrows: 6 augustus

Clubkampioenschap : Dit wordt een clubrit vermits een rangschikking gemaakt wordt met

punten volgens de deelname aan de verschillende activiteiten van de club. We vragen

vooraf in te schrijven en 5 euro uit te leggen. Vertrek op zaterdag 26 augustus om 9u00

aan de Benelux voor 60 km. Na 30 km wordt een eerste stopplaats voorzien en op het

einde (rond 13u) een drink in de Benelux.

Barbecue : Om 18u00 in de Benelux (26 aug) aan 25 euro per persoon. Inschrijven ten laatste

op 15 augustus 2017 voor beide organisaties.

Allerlei : Eetfestijn op zaterdag 2 december in de Benelux aan 35 euro per persoon.

Rondvraag :

- Fons wil een speciale positieve vermelding geven omtrentWaalre. Een zeer goede

organisatie voor weinig geld. Spijtig dat er zo weinig deelnemers

waren. Een organisatie die zeker moet herhaald worden.

- Bert vermeldt dat in Tielt-Winge in de namiddag op de dag van het brevet een

wielerwedstrijd gereden wordt. Deelnemers aan de 120 km die na de middag nog in

de omgeving zouden zijn moeten hiermee rekening houden.

Sportieve groeten,

Namens het bestuur

Bert Van den Ende

Secretaris

WTC De Fietsvrienden VZW

Secretariaat • Heusbloklaan 14 • 1860 Meise • Tel.& fax: 02.269.04.15 • wtcdefietsvrienden@telenet.be

Info@defietsvrienden

http://www.defietsvrienden.be rekening BE39 4373-1321-1119 KREDBEBB

Verslag vergadering 23 oktober 2017

Aanwezigen: Koenen Roswitha, Belgrado Marcel, Biesemans Alfons, Bosman Jean-Pierre,

Bursens Johan, Clavelle Harry, Geerts Gilbert, Hombroeckx Marcel, Langlois

Jacques, Mary François, Peeters Laurent, Van den Ende Bert, Van Roy Marcel,

WautersWilly .

Verontschuldigd: Clavelle Marleen, Levecq Cedrine, Mees Jetty, Stallaert Maria, Levecq Tibo,

Van Riet Chris, Vinck Theo.

Dagorde:

Financieel: Op de spaarrekening en de zichtrekening staat samen ongeveer € 6500.00

Het brevet bracht ongeveer € 2500 op. Gilbert laat een gedetailleerde lijst rondgaan

met de kosten en de opbrengsten.

Lidgeld: Dit bedraagt € 40 waarvan € 30 voor de bond en € 10 voor de club.

De penningmeester ontvangt de bijdrage bij iedereen persoonlijk.

Evaluatie activiteiten 2017:

- Brevet juli: Johan vond dat de verhoudingen tussen de afstanden van de bevoorradingen

beter konden.

Harry vermeldde dat controle op de polsbandjes niet mag verwaarloosd worden.

Willy brengt het probleem ter sprake van het verschil in inschrijvingsgeld tussen

de Vlaamse en deWaalse bond.

Harry deelt mee dat de lidkaart op de smartfone kan geplaatst worden.

De instructies hiervoor staan in het tijdschrift van de VWB.

Op vraag van Bert antwoordt Willy dat alle foto’s kunnen gedownload worden

van de website.

- Barbecue: Marcel Hombroeckxpleit voor een nagerecht in de toekomst.

Roswitha had de steak liever in het begin. Nu kwam die op het allerlaatste.

Marcel Belgrado benadrukte dat de barbecue zeer goed was.

- Eetfestijn: Dit heeft plaats op 2 december om 18u30 in ons clublokaal Benelux.

Het begint met soep gevolgd door een buffet van vis, vlees en gevogelte.

We sluiten met een dessertenbuffet. Dit alles met de nodige dranken voor

de prijs van € 35 (waarbij de club € 20 bijlegt per persoon).

Inschrijven vóór 16 november (mail of telefoon naar Harry of Gilbert)

Cluborganisaties 2018:

- Nieuwjaarsdrink: in voorbereiding

- Brevet eind juli: Het zal geen semiklassieker meer zijn. Er zouden drie afstanden zijn 30, 60 en

90 km in de richting van Oost-Vlaanderen met één bevoorrading.

Hoe dit praktisch uitgevoerd moet worden moet verder bekeken worden.

- Driedaagse: Harry heeft een goedkoop “Landhotel” in de Eifel. Met minimum 20 deelnemers

betaalt men € 45 per persoon en per nacht voor half pension.

Er is dan ook mogelijkheid tot wandelen.

- Barbecue

- Eetfestijn

Allerlei:

- Clubkampioenschap: Harry geeft de stand met het aantal punten voor elk lid.

-Wandelen bij winterweer: Jean-Pierre en François willen opnieuw organiseren. Men zal verwittigen

per mail

Zie verder op de keerzijde

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Rondvraag:

- Willy vindt dat iemand die een activiteit organiseert meer punten voor het clubkampioenschap

mag krijgen.

- Fons vraagt de menu voor het eetfestijn. Dit moet nog besproken worden met de uitbaters van

het clublokaal.

- Marcel Hombroeckx dankt de mensen van het bestuur voor het goede werk.

- Er wordt gevraagd een nieuw geel geplastifieerd kaartje te maken met de adressen en

telefoonnummers.

- Op gebied van kleding zijn alleen nog truien met korte mouwen voorhanden aan € 45.

Wil men andere kleding moet dit besteld worden bij Gilbert of Harry.

Sportieve groeten,

Namens het bestuur

Bert Van den Ende

Secretaris