WTC DE FIETSVRIENDEN

Aangesloten bij de

VLAAMSE BOND voor RIJWIELTOERISME

Algemene informatie

Fietsen is gezond

Privacyverklaring van VZW  ‘WTC De Fietsvrienden-Cycling Ladies’

 

1 Algemeen

De WTC De Fietsvrienden-Cycling Ladies hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.  Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De WTC De Fietsvrienden-Cycling Ladies houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval

je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;

passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;

geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

op de hoogte zijn van je rechten en plichten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

Als de WTC De Fietsvrienden-Cycling Ladies zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.  Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met  ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens.

                WTC De Fietsvrienden-Cycling Ladies

                Zetel: Kaarlijkstraat 22

                1860 Meise

                Telefoon: 0032 479 74 02 73

                E-mail: info@defietsvrienden.be

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.  Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

6 Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

7 Bewaartermijn

De WTC De Fietsvrienden-Cycling Ladies bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.  De WTC De Fietsvrienden-Cycling Ladies verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden van 7 jaar na het einde van het lidmaatschap.

8 Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

alle personen die namens de WTC De Fietsvrienden-Cycling Ladies van je gegevens kennis kunnen nemen, zij gehouden aan de geheimhouding daarvan;

we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

we pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van de persoonsgegevens.

9 Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.  Via het bovenvermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.

2 Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door de WTC De Fietsvrienden-Cycling Ladies verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van de WTC De Fietsvrienden-Cycling Ladies (uitvoering overeenkomst);

het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang);

het bekomen van erkenning/subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting);

controleren lidmaatschap  (wettelijke verplichting en gerechtvaardigd belang).

3 Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van jou en alle onder hetzelfde dak wonende personen vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de verwezenlijking van onze doelstellingen:

identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail;

rijksregisternummer

persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, nationaliteit.

4 Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door

bestuursleden van de vereniging

vrijwilligers van de vereniging.

5 Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor

het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);

het verzorgen van IT-infrastructuur ;

het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Tevens kun je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij.  Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

10 Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

11 Wijziging privacyverklaring

De WTC De Fietsvrienden-Cycling Ladies kan de privacyverklaring    steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 24/05/2018.